X
Chwcis

Yr ydym yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn y profiad ar-lein gorau.

Trwy glicio ar parhau, cymerwn yn ganiataol eich bod yn hapus i dderbyn pob cwci ar ein gwefan.

Sut bynnag, os hoffech chi analluogi cwcis, cyfeiriwch at ein Polisi Preifatrwydd a Chwcis.

look again

Dod o hyd i Gartref

DYMA'R AMRYW EIDDO SYDD AR GAEL I'W RHENTU TRWY CARTREFI DEWISEDIG YR WYTHNOS HON: Cip Cyflym Rhestr Dai  

I gael rhagor o fanylion am bob eiddo cliciwch ar Chwilio am Eiddo (Mewn ffenest newydd)

Mae modd e-bostio'r rhestr eiddo Cip Cyflym sydd ar gael bob wythnos atoch pan fyddwch yn cofrestru ar Fy Nghyfrif ac yn dewis Cartrefi Dewisedig, 'Derbyn E-bost'.


Gwybodaeth Cyffredinol:

O 24 Medi ymlaen, o ran nifer yr eiddo y gallwch wneud cais amdanynt bob wythnos, rydym wedi cynyddu'r nifer hwn i 5.

Pan fyddwch chi'n cadarnhau bidiau yr ydych wedi eu gwneud efallai y gwelwch chi bod gan y fasged wahanol gyfeiriadau i'r rhai hynny yr ydych chi wedi eu dewis. Os bydd hyn yn digwydd, byddwch cystal chadarnhau'r bidiau a sicrhau bod hanes y bid yn dangos yr eiddo cywir.

Os bydd eich cais yn llwyddo byddwn yn cysylltu chi i drefnu i fynd i weld yr eiddo.  Nid yw'r eiddo ar gael i'w gweld yn gyffredinol cyn hyn oherwydd eu bod yn bosibl bod pobl yn dal ynddynt neu fod gwaith cynnal a chadw yn digwydd yno.


Ystyrir Dan Breswyliaeth:

Mae modd ystyried cwsmeriaid am rai mathau o eiddo sydd un ystafell wely uwchlaw eu hangen fel yr aseswyd. Bydd yr eiddo'n cael ei hysbysebu gan ddweud y bydd tanfeddiannu'n cael ei ystyried.

(Gwelwch Adran 11.11 o'r Polisi i gael rhagor o fanylion)


Yr holl eiddo Dwy Ystafell Wely sydd gan CSP ar gyfer Pobl Hŷn (Dros 55 oed a Dros 60 oed):

Fe dderbynnir cynigion hefyd gan geiswyr 1 ystafell wely sy'n hŷn nag oedran credyd pensiwn.  Sylwer: fe roddir y flaenoriaeth i geiswyr 2 ystafell wely.


Ar gyfer yr eiddo a hysbysebir, lle mae'r landlord yn dweud taw eiddo Preifat ydynt neu TC (Tai Ceredigion):

  • Nid yw'r Cyngor yn dyrannu'r eiddo; bydd yn darparu enwebiadau yn unig
  • Bydd manylion personol (enw, cyfeiriad a rhif ffn) yn cael eu rhoi i'r landlord a thrwy wneud  bid bydd ceiswyr yn rhoi eu caniatd ar gyfer rhannu'r wybodaeth hon
  • Nid yw bondiau'n debygol o fod ar gael gan Gyngor Sir Penfro na chwaith gan Sir Benfro'n Gweithredu dros Bobl Ddigartref; disgwylir  i'r ceiswyr ddarparu eu bondiau eu hunain

Ar ddod: Cynlluniau Gosod Lleol ar gyfer cartrefi newydd Tai Sir Benfro yn Tredeml, Dinbych y Pysgod a Merlins Bridge.

Ewch at www.pembs-ha.co.uk/ (agor ffenestr newydd) a gwelwch ein hadran datblygiadau cyfredol am ragor o fanylion.


Mae'r map isod yn dangos yr holl stoc dai - nid ydynt oll yn eiddo gwag.

Adobe ReaderMap Stoc Dai 2011 (lawrlwytho 1808k)

Mae'r rhestr isod yn dangos yr holl stoc tai, yn l ardal a landlord - nid ydynt oll yn eiddo gwag.

Adobe ReaderRhestr y Stoc Dai 2011 


 

ID: 1005   Revised: 10/7/2017